Företaget

Finntorpets Mekaniska AB finns i Kolbäck, 20.1 km väster om Västerås. Verksamheten bedrivs i fräscha lokaler på 1200 kvadratmeter. Våra kunder är företag inom fordonsindustri, kraft och automation, plastindustri samt olika maskintillverkare.

Vår maskinpark består av CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner, sänkgnist samt konventionella svarvar och fräsar. Vi använder CAD/CAM-system för konstruktion och beredning vilket innebär att vi kan ta emot ritningsunderlag i ett flertal filformat. För effektiv produktionsplanering och leveransbevakning använder vi Monitor ERP-system.

Personalstyrka

Ingen maskin är bättre än dess operatör. Det är ingen tvekan om att vår största tillgång är personalen. En hög kompetens och ett stort engagemang garanterar kvalitet på utfört arbete.

Kvalitet

Våra åtaganden skall alltid uppfylla kundernas krav och förväntningar. Därmed är kundernas tillfredsställelse vårt viktigaste mått på kvalitén. Grunden till detta läggs genom att vi har rätt attityd till kvalité.

Därför skall alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjänster uppfattas som ett uttryck för kvalité. Därmed blir varje leverans en rekommendation för kommande affärer.

För att lyckas med ovanstående skall vi:

 • På bästa sätt utnyttja vår personals samlade kunskap och erfarenhet
 • Ständigt arbeta med kompetenshöjning och processutveckling

Upprätthållande av kvalitetspolicy

För att säkerställa att policyn är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen följer vi upp och informerar om den vid:

 • personalmöten
 •  introduktion av nyanställda

Miljö

 • Vi ska arbete för ett resurssnålare samhälle genom att restprodukter och avfall från vår egen verksamhet källsorteras och återvinns i möjligaste mån.
 • Vi ska hushålla med råvaror och energi genom att använda dessa på ett effektivt sätt och minska spridningen av föroreningar.
 • Vår verksamhet ska vara förenlig med gällande miljölagstiftning, föreskrifter eller övriga krav som verksamheten berörs av.
 • Genom att kontinuerligt förnya våra miljömål ska vi flytta fram våra positioner och genom ständiga förbättringar inom miljöområdet minska verksamhetens miljöpåverkan.

Detta innebär att vi inom teknisk och ekonomisk rimlighet ska:

 • hantera miljöfrågorna som en integrerad del av vår verksamhet.
 • verka för att miljöfrågorna beaktas vid alla verksamhetsbeslut.
 • utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet genom utbildning och delaktighet i vårt miljöarbete.